Close this window

เลือกทำประกันรถยนต์ที่ถูกที่สุด ต้องเลือกอันไหนดี
ประกันรถยนต์ที่ถูกที่สุดคุ้มครองอะไรบ้าง

การทำประกันรถยนต์เป็นการสร้างเกราะป้องกันผู้ใช้รถใช้ถนนเมื่ออุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน หรือรถยนต์ของเราเองและคู่กรณี ความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันจึงเป็นสิ่งที่แปรผันตรงกับการคุ้มครองที่บริษัทประกันจะให้เรา และเบี้ยประกันยังขึ้นอยู่กับประเภทประกันภัยที่เหมาะสมกับเรา นั่นความความว่าประกันรถยนต์ถูกที่สุดไม่ได้คุ้มครองดีที่สุด ซึ่งรายละเอียดการคุ้มครองจากประกันแต่ละประเภทมีดังนี้

1.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

1.1 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
1.2 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
1.3 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
1.4 คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์


2.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แตกต่างเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ โดยมีความคุ้มครองหลัก ดังนี้

2.1 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
2.2 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2.3 คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์


3.กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในด้านชีวิต ร่างกาย สุขอนามัยหรือรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย


4.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4

ประกันประเภทนี้เองอาจเป็นประกันภัยรถยนต์ถูกที่สุด ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง


5.กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

คุ้มครองภัยเฉพาะที่พัฒนาใช้งานขึ้นมาในภายหลัง แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
แบบประกัน 2 พลัส (2+) ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 2 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง

แบบประกัน 3 พลัส (3+) ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 3 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง


เพราะฉะนั้นแล้ว ประกันรถยนต์ถูกที่สุด ในบรรดาประกันแต่ละประเภทน่าจะเป็นประกันภัยชั้น 4 อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ถูกที่สุดได้จากประกันภัยชั้นเดียวกัน แต่จากหลากหลายบริษัท เช่น ประกันชั้น 1 ของบริษัท A และ B มีความแตกต่างอย่างไรในเรื่องค่าเบี้ย การผ่อนชำระ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การซ่อมรถที่อู่ไหน แล้วเสร็จกี่วัน เคลมเร็วแค่ไหน คำถามเช่นนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเราและสภาพรถยนต์ของเราด้วย แต่อย่างไรก็ตามบทความนี้แสดงให้เห็นว่าค่าเบี้ยประกันของประกันแต่ละชั้นนั้นให้ความคุ้มครองมาตรฐานต่างกัน ซึ่ง ประกันรถยนต์ถูกที่สุดคุ้มครองน้อยที่สุดเพียงเท่านั้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rabbitfinance.com/car-insurance
โดย: ดากาลดา   วันที่: 1 Aug 2019 - 12:09